Cha mẹ tích cực

Home/Cha mẹ tích cực

Kỷ luật tích cực, Nếp ăn tích cực, khủng hoảng lên 2, lên 3, xử lý hành vi trẻ, sự phát  triển của trẻ

June 2013

[Lược dịch] Wonder Week 75 (P1)

By | 2014-11-27T04:14:20+00:00 June 23rd, 2013|Cha mẹ tích cực|

Bài viết này mình dịch từ sách The Wonder Weeks của Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D. Bản dịch hoàn toàn là với mục đích phi thương mại, dành cho các mẹ tham khảo và tìm hiểu.  Trong bản dịch chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong các mẹ thông cảm, [...]

Comments Off on [Lược dịch] Wonder Week 75 (P1)

[Lược dịch] Wonder Week 19: (P1)

By | 2014-11-27T04:14:27+00:00 June 23rd, 2013|Cha mẹ tích cực|

        Bài viết này mình dịch từ sách The Wonder Weeks của Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D. Bản dịch hoàn toàn là với mục đích phi thương mại, dành cho các mẹ tham khảo và tìm hiểu.  Trong bản dịch chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong [...]

Comments Off on [Lược dịch] Wonder Week 19: (P1)

[Lược dịch] Wonder Week 37: Học cách phân loại (P2)

By | 2014-11-27T04:14:34+00:00 June 22nd, 2013|Cha mẹ tích cực|

  Bài viết này mình dịch từ sách The Wonder Weeks của Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D. Bản dịch hoàn toàn là với mục đích phi thương mại, dành cho các mẹ tham khảo và tìm hiểu.  Trong bản dịch chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong các mẹ thông [...]

Comments Off on [Lược dịch] Wonder Week 37: Học cách phân loại (P2)

[Lược dịch]Wonder Week 37: Học cách phân loại (P1)

By | 2014-12-18T04:22:09+00:00 June 20th, 2013|Cha mẹ tích cực|

Bài viết này mình dịch từ sách The Wonder Weeks của Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D. Bản dịch hoàn toàn là với mục đích phi thương mại, dành cho các mẹ tham khảo và tìm hiểu.  Trong bản dịch chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong các mẹ thông cảm, [...]

Comments Off on [Lược dịch]Wonder Week 37: Học cách phân loại (P1)

[Lược dịch]Wonder Week 55: Học cách thực hiện các chu trình (P2)

By | 2014-12-18T04:22:19+00:00 June 18th, 2013|Cha mẹ tích cực|

Bài viết này mình dịch từ sách The Wonder Weeks của Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D. Bản dịch hoàn toàn là với mục đích phi thương mại, dành cho các mẹ tham khảo và tìm hiểu.  Trong bản dịch chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong các mẹ thông cảm, [...]

Comments Off on [Lược dịch]Wonder Week 55: Học cách thực hiện các chu trình (P2)

[Lược dịch] Wonder Week 55: Học cách thực hiện các chu trình (P1)

By | 2014-12-18T04:22:26+00:00 June 17th, 2013|Cha mẹ tích cực|

Bài viết này mình dịch từ sách The Wonder Weeks của Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D. Bản dịch hoàn toàn là với mục đích phi thương mại, dành cho các mẹ tham khảo và tìm hiểu.  Trong bản dịch chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong các mẹ thông cảm, [...]

Comments Off on [Lược dịch] Wonder Week 55: Học cách thực hiện các chu trình (P1)

[Lược dịch] Wonder Week 46: Biết cách PHỐI HỢP (P2)

By | 2017-04-04T07:42:27+00:00 June 13th, 2013|Cha mẹ tích cực|

  Bài viết này mình dịch từ sách The Wonder Weeks của Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D. Bản dịch hoàn toàn là với mục đích phi thương mại, dành cho các mẹ tham khảo và tìm hiểu.  Trong bản dịch chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong các mẹ thông [...]

Comments Off on [Lược dịch] Wonder Week 46: Biết cách PHỐI HỢP (P2)